ManpowerGroups behandling av personuppgifter

ManpowerGroups kunder anförtror oss sina data och vi tar detta förtroende på största allvar. ManpowerGroup fungerar som databehandlare på uppdrag av sina kunder och ansvarar för skyddet av personuppgifter i enlighet med tillämplig lag. I denna text beskriver vi de åtgärder som vi vidtar för att hjälpa våra kunder att följa tillämplig lagstiftning, inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR).

Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Sedan den 25 maj 2018 gäller EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR)ManpowerGroup har en global styrgrupp för att stödja vårt globala överensstämmelseprogram för GDPR.Styrgruppen består av experter från flera områden av vår verksamhet inklusive datasekretess, riskhantering, verksamhet, IT och informationssäkerhet ochstöds av experter utanför vår organisation. ManpowerGroup drar också  nytta av marknadsledande verktyg för att säkerställa bästa metod.

Ytterligare åtgärder som ManpowerGroup vidtar för att följa GDPR:

  • Behandling av data: ManpowerGroup kan beroende av tjänst) fungera som databehandlare på uppdrag av kunder och differentierade leverantörer.

  • I de fall då ManpowerGroup agerar som en databehandlare, behandlar vi endast personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddsförordning och enligt instruktioner från vår kund. Våra kunder kan begära att kopior av datan som innehas av ManpowerGroup returneras eller förstörs vid slutet av tjänsteleveransen, såvida inte lagring krävs enligt avtal eller lag. Vi litar på att våra kunder informerar de personer som berörs av behandlingen av deras personuppgifter genom våra tjänster, och i övrigt följer tillämplig lag avseende handläggning.

  • Kunskap: ManpowerGroup-anställda får  varje år utbildning i både dataskyddskrav och säkerhetspolicyer. Ytterligare utbildning har genomförts i samband med införandet av GDPR.

  • Underleverantörer och tredjepartsleverantörer: Våra tjänster kan ibland kräva användning av underleverantörer och tredjepartsleverantörer (”leverantörer”) för att hjälpa ManpowerGroup att uppfylla sina operativa leveransskyldigheter gentemot våra kunder. ManpowerGroup hanterar sina underleverantörer och leverantörer genom sitt hanteringsprogram för leverantörskedjor. ManpowerGroup säkerställer att företaget har infört lämpliga ömsesidiga sekretess- och databehandlingsavtal med sina underleverantörer och leverantörer.

  • Internationell överföring: När ManpowerGroup överför personuppgifter utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet till ett land som EU fastställer inte har tillräckliga skyddsåtgärder införda, säkerställer ManpowerGroup att dessa data skyddas tillräckligt genom användning av lämpliga avtalsbestämmelser. ManpowerGroup ska också när det är nödvändigt stödja sina kunder för att säkerställa att lämpliga avtal, inklusive EU:s standardavtalsklausuler, har införts.Säkerhet: ManpowerGroup engagerar externa globala experter för att granska och stödja sina pågående säkerhetsaktiviteter. Tillägg och modifieringar av dessa säkerhetsstandarder kommer att göras för att uppfylla GDPR. ManpowerGroup upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder utformade för att skydda säkerheten och integriteten av sina system och de personuppgifter som företaget behandlar å dina vägnar.Säkerhetsincidenter: ManpowerGroup förbinder sig att underrätta sina kunder om ett osannolikt fall av obehörig tillgång till de personuppgifter som finns i systemen, i enlighet med lokala lagkrav. ManpowerGroup ska, i enlighet med GDPR och lokal lag, samarbeta med kunder för att hjälpa dem att anmäla överträdelser till tillsynsmyndigheter och där det krävs till de personer som berörs av uppgifterna. ManpowerGroup kommer att använda rimliga ansträngningar för att identifiera och återställa orsaken till en sådan säkerhetsincident.Tillgång: Kunder som har mottagit förfrågningar från personer som berörs av uppgifterna om att ändra, korrigera, blockera eller radera deras personuppgifter, eller som motsätter sig den databehandling som ManpowerGroup utför på deras vägnar, kan söka hjälp från ManpowerGroup för att ta upp förfrågan genom sina lokala kontakter.Hjälp: ManpowerGroup kommer att tillhandahålla ytterligare rimlig hjälp till sina kunder för att säkerställa att deras skyldigheter enligt lag följs, med hänsyn till behandlingens karaktär och den information som finns tillgänglig för oss. Register över behandling: I enlighet med GDPR, kommer ManpowerGroup att upprätthålla ett register över de kategorier av personuppgifter som behandlas på uppdrag av sina kunder.Styrelse: Vår globala styrgrupp består av dataskydds- och säkerhetsexperter som ansvarar för genomförandet av vårt dataskyddsprogram, såväl som för identifiering och dokumentation av relaterade databehandlingsaktiviteter och för att utföra konsekvensbedömningar för säkerhet och dataskydd.

Om du har några frågor, vänligen hör av dig till ditt lokala ManpowerGroup-team som kan hänvisa dig till rätt person i ManpowerGroup.