Allmänna leveransvillkor Manpower El & Tele version 2008.2

Dessa allmänna leveransvillkor (nedan "Allmänna leveransvillkoren"), gäller uppdrag som Manpower El & Tele AB (nedan "Leverantören"), med org.nr. 556606-6345, inom ramen för sina verksamhetsområden utför åt kundföretag (nedan "Kunden"), om inte annat skriftligen överenskommits mellan parterna. Manpower skall tillhandahålla personaluthyrnings- och bemanningstjänster till Leverantören i form av egna anställda medarbetare, uppdragstagare eller underleverantörer (nedan "resurserna") att utföra arbete inom Kundens verksamhet enligt Kundens anvisningar.

1.Omfattning
1.1.Dessa bestämmelser gäller personaluthyrning, som bemanningsföretag (nedan kallad leverantör) utför åt kundföretag (nedan kallad kund).

1.2.Med personaluthyrning avses i dessa bestämmelser ett affärsmässigt förhållande i vilket leverantören ställer resurskonsult till kundens förfogande för att utföra arbete som hör till kundens verksamhet.

2.Avtal om uppdrag
2.1.Uppdrag bekräftas av leverantören genom en skriftlig uppdragsbekräftelse där uppdragets art, omfattning, pris och uppdragets längd preciseras.

2.2.För uppdraget gäller de villkor som framgår av uppdragsbekräftelsen samt ABPU -04.

2.3.Vid bristande överensstämmelse mellan uppdragsbekräftelsen och ABPU -04 äger uppdragsbekräftelsen företräde.

2.4.Om kunden inte godkänner uppdragsbekräftelsen, åligger det kunden att senast inom 5 kalenderdagar från mottagandet av uppdragsbekräftelsen meddela leverantören det. Om så inte sker anses avtal ha ingåtts i enlighet med det innehåll som framgår av uppdragsbekräftelsen och ABPU -04.

2.5.Vid överenskommelse om förändrat uppdrag ska ny bekräftelse enligt 2.1 skickas.

2.6.Ändring av träffat avtal ska ske genom skriftlig överenskommelse för att vara gällande

3.Pris
3.1.Pris för uppdrag anges i uppdragsbekräftelsen.

3.2.Om leverantörens arbetskraftskostnader ändras till följd av ändrade kollektivavtal, lag eller ändrade skatter och arbetsgivaravgifter samt övriga avgifter har leverantören rätt att, med retroaktiv verkan från dagen för ändringen, justera priset i motsvarande mån. Om leverantören baserat kostnaden för uppdraget på ett kollektivavtal som blir föremål för retroaktiv verkan äger leverantören rätt att vidtaga motsvarande retroaktiva prisjustering mot kunden.

3.3.Vid uppdrag som innebär att leverantören ska avlöna uthyrd personal enligt regler i sitt kollektivavtal om genomsnittligt förtjänstläget hos kunden har kunden ansvar för att leverantören kontinuerligt erhåller korrekt information om det genomsnittliga förtjänstläget för jämförbara arbetstagargrupper hos kunden. Kunden åtager sig att ersätta leverantören vid förändringar av genomsnittligt förtjänstläge hos jämförbar grupp, inklusive retroaktiva förändringar. Kunden ska informera leverantören om tillämpligt kollektivavtal, dess förändringar samt vid begäran överlämna tillämpligt kollektivavtal till leverantören.

3.4.Kunden är skyldig att utöver avtalat pris ersätta leverantören för sådana tillkommande lönetillägg, t.ex. ersättning för övertidsarbete, obekväm arbetstid, skifttillägg och arbetstidsförkortning som uthyrd personal har rätt till enligt kollektivavtal eller andra motsvarande regler. Betalning till leverantören ska erläggas genom ett procentpåslag på priset som motsvarar det procentpåslag som lönetilläggen utgör av den uthyrde medarbetarens lön.

3.5.Kunden ska ersätta leverantören för traktamenten, logi och andra kostnadsersättningar avseende uthyrd personal och som beror på uppdraget.

3.6.Betalning ska erläggas inom 10 dagar från fakturadatum. Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.

4.Uppdragets utförande
4.1.Leverantören ansvarar för att uthyrd personal har för uppdraget erforderlig kompetens utifrån överenskommen uppdragsbekräftelse.

4.2.Leverantören äger rätt att efter samråd med kunden byta ut uthyrd personal.

4.3.Vid oplanerad frånvaro hos uthyrd personal, t.ex. på grund av sjukdom, tjänstledighet eller anställnings upphörande ansvarar inte leverantören för att uppdragets slutförande försenas.

5.Arbetsledning
5.1.Det åligger kunden att ansvara för arbetsledning av uthyrd personal, att ansvara för kontroll och uppföljning av den uthyrdes arbete samt att lämna erforderliga instruktioner och tillhandahålla nödvändig utrustning som behövs för uppdragets utförande.

5.2.Det åligger Kunden att se till att uthyrd personal får de instruktioner som är erforderliga och nödvändiga för att arbetet skall kunna bedrivas på ett säkert sätt med den utrustning, de maskiner och de verktyg som Kunden tillhandahåller uthyrd personal för utförande av arbetet.

5.3.Kunden skall tillhandahålla utrustning som är erforderlig och nödvändig för arbetets utförande. Om uthyrd personal för sitt arbete behöver utrustning utöver den av Leverantören tillhandahållna skyddsutrustningen (arbetsbyxor och skyddsskor) åligger det Kunden att tillhandahålla Resursen sådan utrustning.

5.4.Kunden bär behörighetsansvaret för uthyrd personals arbete vilket bl.a. innebär, men inte begränsas till, att Kunden tillhandahåller behörig elinstallatör som leder, övervakar och kontrollerar Resursens arbete. Kunden ansvarar således för att arbetets omfattning är tydligt klarlagd för uthyrd personal innan det påbörjas samt att uthyrd personal får de instruktioner som fordras för att uthyrd personal skall kunna utföra ett korrekt arbete.

5.5.Det åligger Kunden att, i förekommande fall och i betryggande omfattning, kontrollera den del av den elektriska anläggningen eller anordningen, som arbetet omfattar, innan den tas i bruk. Kunden ansvarar för att anläggningen eller anordningen fortlöpande kontrolleras i enligt lag.

5.6.Det åligger Kunden att lämna uthyrd personal erforderlig instruktion och information om de risker som kan föreligga från elektrisk säkerhetssynpunkt och om hur arbetet skall kontrolleras innan den berörda anläggningen tas i bruk.

5.7.Vid uthyrning av särskilt kvalificerad uthyrd personal som inte kan arbetsledas av Kunden enligt ovan, inklusive sådan uthyrd personal som har företagsledande eller därmed jämförlig ställning, åligger det Kunden att utforma och överlämna skriftliga instruktioner om behörighet, rapportering, ansvar m.m. Framtagande av de skriftliga instruktionerna bör ske i samråd med Leverantören och Kunden skall alltid överlämna instruktionerna till den kvalificerade Resursen som skall utföra arbetet hos Kunden.

6.Arbetsmiljö
6.1.Det åligger kunden att iakttaga 3 kap 12 § i Arbetsmiljölagen genom att informera hos uthyrd personal om lagar och förordningar jämte egna interna instruktioner och rutiner som är hänförliga till verksamheten hos kunden samt i övrigt vidta de skyddsåtgärder som behövs för att inhyrd arbetskraft inte utsätts för ohälsa eller olycksfall. Det åligger kunden att tillhandahålla skyddsutrustning utöver arbetsbyxor och skyddsskor.

6.2.Leverantören och skyddsombud hos leverantören har rätt att när som helst under uppdragets utförande besöka kunden för att kontrollera att arbetsmiljö för uthyrd personal är godtagbar.

6.3.Anmälan om arbetsskada m.m. Kunden ska lämna information till leverantören om olycksfall, tillbud etc, enligt arbetsmiljöförordningen (1977:1166), som kan vara relevant.

7.Reklamation
7.1.Fel eller brist i uppdrags utförande ska av kunden omgående skriftligen reklameras till leverantören. Fel eller brist som upptäcks av kunden efter det att uppdraget slutförts eller upphört ska skriftligen reklameras senast inom sju kalenderdagar efter det att uppdraget avslutades. Reklamationen ska innehålla tydlig uppgift om felets eller bristens art och omfattning. Kundens rätt till skadestånd eller annan gottgörelse är förverkad om kunden inte reklamerar inom föreskriven tid och på föreskrivet sätt.

7.2.Leverantören ska efter reklamation beredas tillfälle att inom skälig tid avhjälpa fel eller brist, liksom att ersätta personal mot vilken reklamation riktats, innan kund framställer anspråk på ersättning. Vad som är skälig tid ska bedömas med hänsyn till art och omfattning av fel eller brist respektive möjligheten att tillhandahålla ersättningspersonal.

7.3.Skadeståndskrav gentemot leverantören ska, för att kunna medföra rätt till ersättning, föregås av reklamation och ska av kund framställas skriftligen senast inom tre månader från reklamationen eller i förekommande fall slutförande under 7.2

7.4.Reklamation rörande uthyrd personal ska av kund framställas direkt till leverantören och således ej till den person vartill bristen hör eller till annan uthyrd personal.

8.Ansvar
8.1.Leverantören ansvarar, med nedan angivna begränsningar, gentemot kunden för direkt sakskada som vållats kunden på grund av fel eller försummelse av leverantören eller uthyrd personal. Skadeståndsansvaret omfattar endast ersättning för direkt skada och inte i något fall för följdskada eller indirekt skada såsom utebliven vinst, förlust eller annan allmän förmögenhetsskada. Leverantörens ansvar är per skadetillfälle och år begränsat till 5 000 000 kr (fem miljoner kronor).

8.2.Leverantören ansvarar, med nedan angivna begränsningar, gentemot kunden för ren förmögenhetsskada som leverantören eller uthyrd personal vållat kunden på grund av felaktigt utfört arbete eller försummelse. Leverantörens ansvar är per skadetillfälle och år begränsat till 2 000 000 kr (två miljoner kronor).

8.3.Leverantören ansvarar, med nedan angivna begränsningar, för skada som leverantören eller uthyrd personal genom förmögenhetsbrott (endast stöld, bedrägeri eller förskingring) vållar kunden eller kundens kund. Leverantörens ansvar är per skadetillfälle och år begränsat till 2 000 000 kr (två miljoner kronor).

8.4.Ansvar för personskada regleras enligt svensk lag.

8.5.Leverantören ansvarar inte, utöver vad som anges i punkt 8.3, gentemot kunden för annan skada av vilket slag den vara må hos annan än kunden (tredje man, kundens kund) såvida leverantören inte är skadeståndsskyldig enligt lag.

8.6.Leverantören är inte i något fall ansvarig för skada som beror på felaktiga eller bristande instruktioner, bristande arbetsledning eller kontroll av uthyrd personal och inte heller för skada som är att anse som normal eller beräknelig i kundens verksamhet.

8.7.Det åligger kunden att teckna och upprätthålla obligatoriska försäkringar för motordrivna fordon och motorredskap. Leverantören ansvarar inte för skada på kundens motordrivna fordon eller för följdskador till sådana skador. Leverantören ansvarar inte heller för skada på gods som transporteras med kunds egna eller inhyrda motordrivna fordon.

8.8.Leverantören ansvarar inte för skada som omfattas av Trafikskadelagen eller motsvarande utländsk lagstiftning. Leverantören ansvarar inte för skada som inträffar till följd av trafik med motorfordon när det används inom inhägnat tävlingsområde.

8.9.Leverantören ansvarar inte för skada genom luftfartyg och inte heller det ansvar som kan åläggas Leverantören i sin egenskap av flygplatsansvarig.

8.10.Leverantören ansvarar inte för skada till följd av kollision orsakad genom fartyg eller av deras bogserade föremål.

8.11.Leverantören ansvarar inte för immaterialrättsliga intrång eller olovligt brukande av andras system.

8.12.Leverantörens sammanlagda skadeståndsskyldighet ska, om inte annat avtalats, alltid vara begränsad till 10 000 000 (tio miljoner kronor) per skadetillfälle och år.

8.13.Leverantören skall på kundens begäran lämna bevis på att försäkring tecknats för ovan angivna ansvarsbelopp.

9.Befrielsegrunder
9.1.Part får inställa eller skjuta upp uppdrag på grund av händelse som part inte rimligen kunnat förutse och som hindrar eller orimligt fördyrar genomförandet av uppdraget. Part är inte ansvarig för skada eller försening som beror på sådan händelse eller svenskt eller utländskt lag bud eller myndighetsbeslut, våldshandlingar eller risk för våldshandlingar, naturhändelser, plötsligt skadegörande händelser, epidemier, arbetskonflikter eller annan ej förutsebar omständighet. Förbehållet i fråga om arbetskonflikt gäller även om parten själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

9.2.Part ska snarast efter det att händelse enligt 9.1 bedöms föreligga underrätta motparten. Är uppdraget ännu efter tre månader uppskjutet ska det inställas om inte parterna enats om annat. Om uppdraget ställs in äger leverantören rätt till ersättning för dittills utfört arbete samt kostnader.

9.3.Part har rätt att häva avtalet om den andra parten väsentligt misskött uppdraget eller väsentligt brutit mot avtalet eller kommer på obestånd och inte omedelbart efter begäran ställer betryggande säkerhet för sitt åtagande eller om part utan medgivande från den andra parten överlåter avtalet på annan.

9.4.Leverantören har rätt att häva avtalet om kunden väsentligt brutit mot avtalet eller vidhåller begäran om att uthyrd personal ska efterge kravet på god yrkessed eller god sed på. Detsamma gäller om uthyrd personal utsätts för arbetsmarknaden lagstridig diskriminering eller i fall där kund kräver uthyrds personals medverkan till sådan diskriminering.

10.Sekretess
10.1.Leverantören ska tillse att dess personal har undertecknat en sekretessförbindelse med innebörden att personalen har tystnadsplikt rörande förhållandena hos kunden.

11.Tvister
11.1.Tillämplig lag på detta avtal är svensk rätt.
Tvist i anledning av detta avtal inklusive dess bilagor, t.ex. uppdragsbekräftelse, skall slutgiltigt avgöras genom skiljedom enligt de vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (Institutet) vid var tid gällande skiljedomsregler för förenklat förfarande. Institutet kan, mot bakgrund av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter, besluta om att en tvist skall handläggas i enlighet med de vid Institutet gällande Skiljedomsreglerna. Skiljeförfarandets säte skall vara Stockholm och förfarandets språk skall vara svenska.