Personlighets- och färdighetstester

Personlighetstester vid rekrytering

För att få ett säkrare underlag till en rekrytering använder vi oss av personlighets- och färdighetstester.

Vi har ett brett testutbud vid rekrytering, personbedömning och coachningsuppdrag. Alla tester är granskade och godkända av oberoende organisationer för att säkerställa att de bygger på en sund vetenskaplig grund. Vi arbetar med tester från bland annat cut-e och Career Harmony.

Alla som administrerar och tolkar tester inom Manpower har en erforderlig certifiering och utbildning för de tester de använder och de är vana att återkoppla testresultat till såväl kandidat som kund.

Manpower har som Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag ett ansvar vad gäller urvalstester och har därför en etisk policy som säkerställer att vi hanterar tester och dess resultat på ett korrekt sätt. Vår policy innefattar:

  • riktlinjer för information till testtagaren och hur vi bemöter denne i djupintervju
  • krav på testadministratörens kompetens och erfarenhet av det specifika testet
  • riktlinjer för information och återkoppling till uppdragsgivaren
  • hantering av testresultatet på ett etiskt och lagenligt sätt.

Vi lägger stor vikt på testtagarens integritet och självbestämmande.