Enhetschef till Placeringsenheten barn och unga

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Upplands Väsby
Bransch: 
Management
Antal tjänster: 
1
Enhetschef till Placeringsenheten barn och unga
Vi söker en driven, strukturerad och samarbetsengagerad person till uppdraget enhetschef Placeringsenheten barn och unga
Befattning
Enhetschef till Placeringsenheten barn och unga, inom avdelningen Individ och familjeomsorg.
Placering
Upplands Väsby
Arbetsplats
Placeringsenheten ansvarar för att godkänna jour och familjehem, följa upp familjehemsplacerade barn och unga samt utreda och följa upp placeringar av ensamkommande barn och unga.  Det dagliga arbetet sker i två arbetsgrupper som samordnas av biträdande enhetschef. Enhetschefen leder arbetet inom enheten, som arbetar i nära samverkan med Utredningsenheten,  den kommunala öppenvården och skolor samt andra viktiga aktörer kring barnen.
Medarbetarna i enheten är cirka 20 personer som är fördelade på barnhandläggare, familjehemshandläggare, kontakthandläggare och administratörer. I möjligaste mån arbetar man två i ärenden för att stötta och hjälpa varandra. Senaste året har samtliga tjänster inom enheten varit tillsatta av ordinarie personal.
Enheten är inne i en spännande utvecklingsfas med fokus på flera viktiga områden. Tillsammans med alla medarbetare arbetar enheten med att införa en feedbackkultur för att förstärka gruppens trygghet och trivsel.
Fortsatta utvecklingsinsatser pågår för rättssäker handläggning med fokus på barnets bästa och att göra barnets röst hörd genom bland annat implementering av BARNSAM, ett digital samtalsverktyg som bygger på KASAM (Känsla av sammanhang). Enheten arbetar aktivt med att förbättra stödet till de placerade barnens föräldrar och involvera nätverket kring barnet. Vidare pågår ett fördjupningsarbete för att stärka stödet till familjehemmen med långsiktiga handlednings- och utbildningsinsatser. Alla medarbetare deltar aktivt och med stort engagemang i enhetens utvecklingsarbete.
Uppdraget
Som enhetschef för Placeringsenheten barn och unga ansvarar du för att enheten ska bedriva en god och rättssäker myndighetsutövning. Du driver kvalitets- och utvecklingsarbetet inom enheten på ett sådant sätt att socialtjänstens arbete får högt förtroende hos brukarna. Du har ett övergripande ansvar för enhetens budget, personal och måluppfyllelse. Du fokuserar på att skapa delaktighet hos dina medarbetare samt verkar för att kunna säkerställa en hälsosam, kreativ och positiv arbetsmiljö. Tillsammans med enhetschefen för Utredningsenheten arbetar du för att utveckla nya metoder och arbetssätt som förbättrar och förenklar överlämningen av familjehemsplacerade barn och unga mellan enheterna. Du sitter med i avdelningens ledningsgrupp som träffas veckovis och bidrar med en helhetssyn på individ- och familjeomsorgens verksamheter där översyn av organisation, metoder och arbetssätt är en självklar del av uppdraget.
Dina kvalifikationer
Du har socionomexamen och erfarenhet av arbete med  placerade barn och unga inom socialtjänsten. Du är van att leda verksamheter inom socialtjänsten med fokus på barn och unga som t, ex som chef,  biträdande chef  eller motsvarande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av budgetarbete, arbetsmiljöarbete och verksamhetsuppföljning.
Du besitter hög kompetens om lagstiftning, regler och rutiner samt har god omvärldskunskap och upparbetade kontaktytor inom verksamhetsområdet. Vi förutsätter att ett tydligt barnperspektiv genomsyrar ditt arbete.
Vem är du?
Du är trygg, tillgänglig och uppskattande i ditt ledarskap. Du värdesätter och uppmuntrar till hållbart medarbetarengagemang och delaktighet. Du initierar och driver förändrings- och utvecklingsprocesser samt skapar engagemang även i tuffa situationer. Din kommunikativa kompetens är god och du trivs med att samverka, samarbeta i avdelningsöverskridande frågor och bygga långsiktiga relationer. Du är även en strukturerad person med en god organisatorisk förmåga.  Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Vi erbjuder
Du blir medarbetare i en expansiv kommun med stora möjligheter till utveckling. Vill du arbeta i ett klimat där det är en självklarhet att våga testa nya grepp, då har du kommit rätt! Du ingår  i Individ och familjeomsorgens ledningsgrupp med erfarna och trygga chefskollegor. Vi samarbetar i olika frågor och löser knutar tillsammans. Du kommer att leda kreativa medarbetare som är vana vid att ta initiativ och bidra till utveckling.
Upplands Väsby arbetar aktivt för att utveckla ledarskap och medarbetarskap hos sina anställda. Som ny chef hos oss ska du känna dig trygg i din roll. Vi erbjuder en gedigen chefsintroduktion, arbetsmiljöutbildningar samt möjligheter till stöd och utveckling i ditt ledarskap via våra kommungemensamma ledarforum och mentorsprogram. Som stöd i uppdraget har du också controller, HR-specialist samt avdelningens kvalitetsenheten där det ingår kvalitets- och utvecklingsledare, samordnare för våld i nära relationer och brukarinflytande samt förvaltningsledare med verksamhetssystemet i fokus.