Doktorand, forskarutbildningsämne

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Uppsala
Bransch: 
Pedagogiska arbeten
Antal tjänster: 
1
Institutionen för vatten och miljö
Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi. Institutionen har drygt 125 anställda varav ca hälften utgörs av forskare/doktorander och den andra hälften av teknisk och administrativ personal.Kort beskrivning av rekryterande institution/avdelning/enhet. Institutionen tillhör SLU:s Mark-Vatten-Miljö-kluster kompetenscentrum för processer på landskapsnivå. Bredden på expertisen bland de 300 anställda inom klustret, i kombination med en väl utvecklad infrastruktur, skapar en unik plattform för högkvalitativ forskning och miljöanalys.

Stoppa spridningen av gener mot antibiotikaresistens, antibiotika och andra föroreningar från reningsverk till grundvatten
Reningen av vatten från enskilda avlopp är viktigt för folkhälsan och miljön. I glesbyggd är små avloppsreningsverk med efterföljande infiltration en vanlig lösning för att behandla och rena avloppsvatten. Vattnet kan innehålla humant utsöndrade rester av till exempel olika sorters läkemedel som antibiotika, samt antibiotikaresistensbakterier. Dessa kan inte avlägsnas helt i det enskilda avloppet och kan därmed kommat ut i närliggande vatten, särskilt grundvatten. Detta är en viktig fråga både globalt och i Sverige, eftersom dessa rester kan främja tillväxten av antibiotikaresistenta bakterier och därmed potentiellt öka mängden antibiotikaresistensgener i miljön och förorena grundvattnet i dricksvattentäckter. Hittills finns det begränsade vetenskapliga undersökningar av enskilda avlopps inverkan på grundvattenförorening av antibiotikarester och antibiotikaresistensgener.

Uppgifter
Vi söker en doktorand som ska (a) skapa analytiska metoder till att mäta prioriterade kemiska substanser i (avlopps-)vatten matriser med använding av vätskekromatograf kombinerad med masspektrometri (LCMS), (b) utföra provtagningar för att utvärdera båda rumsliga och temporala profilerna kemiska och mikrobiella föroreningar i OSSF-avlopp och grundvatten, (c) identifiera hållbara lösningar som använder olika behandlingstekniker för att begränsa utsläppen av föroreningarna. Arbetsuppgifterna inkluderar också dataanalys och bearbetning, statistisk utvärdering, vetenskapligt rapportskrivning på engelska samt informationsspridning.

Kvalifikationer
Den sökande ska ha högskoleexamen i organisk miljökemi, kemisk analysteknik eller motsvarande. Specialisering inom vattenanalys för kemikalier och erfarenhet av vätskekromatograf i kombination med masspektrometri (LC-MS) är meriterande. Även databehandlingsförmåga med statistisk beräkning och grafik, t.ex. R, MATLAB, samt tidigare erfarenhet av kemikalier analytiskt laboratoriearbete och/eller kvantitativ polymeraskedjereaktion (qPCR) för analys av antibiotika resistensgener är meriterande. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, analys- och problemlösningsförmåga samt förmåga att arbeta självständigt. Kunskaper i engelska (båda muntlig och skriftlig) krävs.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra
års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå. Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av
examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller
högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av
den sida i passet som innehåller foto och personinformation. Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/. 

Placering 
Uppsala

Försörjningsform
Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde
1 april 2021 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast 2021-02-21.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.
Sista ansökningsdag
2021-02-21