Doktorand i biologi

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Uppsala
Bransch: 
Teknik, Naturvetenskap
Antal tjänster: 
1
Institutionen för Ekologi
På Institutionen för Ekologi i Uppsala bedrivs internationellt framstående forskning och utbildning för uthållig skogs- och jordbruksproduktion och effektiv naturvård. Vår forskning om populationer, organismsamhällen och ekosystem utgör en bas för att studera effekter av förändringar i markanvändning och klimat på djur, växter och mark. Vi söker lösningar som bidrar till ett mera hållbart samhälle genom forskning kring växthusgasbalanser, bevarande av hotade arter och ekosystemtjänster och viltförvaltning i såväl skogs- och jordbrukslandskapet som i urbana miljöer. 

Rekreationsvärden i skogslandskap – var finns de och hur relaterar de till biologisk mångfald?
Innehållsbeskrivning:
Detta projekt syftar till att öka förståelsen för hur skogen kan skötas för såväl rekreation, virkesproduktion och biologisk mångfald. Det ger således värdefulla kunskapsunderlag för besutsfattare, men det finns få forskare inom ämnet. I detta projekt kommer doktoranden att få lära sig att arbeta med frågeställningar och metoder som är brett användbara inom landskapsekologi och skoglig forskning.

Detta projekt kommer att generera ny kunskap om skogens rekreationsvärden genom att kombinera data från enkäter om rekreation med landsomfattande skogs- och markanvändningsdata. Målet är att a) relatera de rekreationspreferenser till skogens egenskaper och biologisk mångfald (framför allt fåglar); b) relatera den faktiska förekomsten av rekreation till landskapets struktur, c) analysera hur avståndet från hemmet till en rekreationsaktivitet påverkas av olika faktorer och använda detta tillsammans med data från (a), (b) och landsomfattande skogsdata för att identifiera de mest värdefulla områdena samt bristområden för rekreation. Slutligen d) kommer  landskapsstrategier som kombinerar rekreationsvärden, skogsproduktion och naturvård att simuleras. Olika avnämare kommer att vara med och utveckla strategierna som värderar fördelarna och nackdelarna med utfallet för olika scenarier.

I handledargruppen ingår Thomas Ranius (https://www.slu.se/cv/thomas-ranius/), Marcus Hedblom (https://www.slu.se/en/ew-cv/marcus-hedblom-phd-researcher-analyst/) och Anna Filyushkina.

Kvalifikationer:
Sökande skall ha en magisterexamen (eller motsvarande) i biologi eller liknande relevanta ämnen med inriktning mot ekologi, och skall ha ett starkt intresse för både teoretiska och tillämpade frågeställningar inom ekologi och naturvårdsbiologi. Kurser på avancerad nivå i zooekologi, naturvårdsbiologi, landskapsekologi och skogsskötsel/skoglig planering är meriterande, liksom kurser som innehåller statistik, analyser i GIS och samhälleliga aspekter på människors användande av naturen. Färdigheter i att planera, utföra och rapportera vetenskapliga studier är meriterande, liksom erfarenhet av statistiska analyser och analyser i GIS. Den sökande bör ha förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Bevisad utmärkt förmåga att skriva och tala engelska är nödvändigt. Förmåga att kommunicera i skriven och talad svenska är en merit. Utmärkt kommunikationsförmåga bevisad genom t ex skrivna texter eller erfarenhet av undervisning eller ledarskap är meriterande. 

Placering:           
Institutionen för Ekologi i Uppsala.

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 års utbildning).

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2019-06-09.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.