Doktorand i teknisk geologi - Oförstörande provning av stål och betong

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Lund
Bransch: 
Pedagogiska arbeten
Antal tjänster: 
1
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.Inledning

Vi söker en doktorand till projektet ”Rost i Tätplåt”.

Med tätplåt avses i detta fall den helsvetsade stålplåtkonstruktion som i svenska reaktorinneslutningar är ingjuten mellan tjocka betongskikt. I princip är detta inte en korrosiv miljö, men under vissa betingelser kan så bli fallet lokalt. Plåten är c:a 8 mm tjock och dess syfte är att garantera gastäthet i händelse av sprickor i betongen. Doktoranden skall arbeta med ultraljud och de olinjära effekter allvarliga rostangrepp kan skapa. Samspel med kärnkraftsindustrins och tillsynsmyndigheternas företrädare föväntas varför svenskt medborgarskap och svenska som modersmål är ett villkor för att komma ifråga för tjänsten. Innehavaren kan komma att prövas av Säkerhetspolisen då tillträde till kärnkraftanläggningar måste kunna säkerställas.

Det är från kärnkraftindustrins sida ett önskemål att kunna förlänga drifttiden för de återstående reaktorerna från planerade 40 år till 70 år eller mer. Många av de system som ingår i ett kärnkraftverk kan moderniseras successivt, men det gäller inte betongkonstruktionerna. I stället måste dessa övervakas, gärna kontinuerligt, så att förändringar kan uppmärksammas innan det blir nödvändigt med omfattande reparationsarbeten. Den metod som har störst potential att ge indikation om betongens och stålets förändringar är akustisk vågutbredning. Det beror på att parametrar som elasticitetsmodul, densitet, tvärkontraktionstal och dämpning avspeglar materialens kvalitet och påverkar ljudvågornas utbredning. Genom att studera sådan utbredning kan ljudhastighet, dämpning och olinjäritet bestämmas. Ljudhastighet är lättast att bestämma men olinjäritet, dvs att materialet har olika egenskaper vid tryck- och dragspänning på olika nivåer, är känsligast för materialförändringar. Detta beror på att olinjäritet kan kopplas till mikrosprickor i materialen. Av detta skäl är olinjäritet i samband med akustiska metoder ett forskningsfält som för närvarande är föremål för omfattande insatser, det är en forskningsfront. I projektet är fokus på ultraljudområdet, dvs frekvenser över 20 kHz och på olinjära metoder.

 

Arbetsuppgifter

Som doktorand kommer du främst att arbeta med laboratorieförsök med ultraljudutrustning. Besök i kärnkraftverk i studiesyfte och för experiment kommer att ske. De senare sannolikt i det avställda Barsebäcksverket. Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser.Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Övriga krav

- Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Den sökande måste ha en god grund i fysik, matematik och statistik.
- Dokumenterad kunskap om och erfarenhet av datorprogrammering.
- Praktiska färdigheter såsom förmåga att planera och genomföra komplicerade och datorstyrda experiment.
- Social kompetens är en nödvändighet för att interagera med de övriga deltagarna i forskningsprogrammet samt organisationer och företag som deltar i samarbetet.
- Giltigt B-körkort.

 

Övriga meriter

- En bakgrund inom teknisk fysik, konstruktionsteknik och elektrisk mätteknik.
- Förmåga att systematiskt planera automatiserade mätserier med många variabler.
- Mycket god förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation på svenska och god förmåga på engelska.

 

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation på svenska och engelska.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid eventuellt annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (d.v.s. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1998:80).

Forskarutbildningen vid Teknisk Geologi läggs upp så att en licentiatavhandling skall presenteras efter cirka 2 års verksamhet. Denna avhandling och ingående vetenskapliga artiklar kan utgöra del av doktorsavhandlingen.Instruktioner för ansökan

Ansökan skall skrivas på svenska. Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen, och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.