Doktorand i ekonomisk historia

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Stockholm
Bransch: 
Pedagogiska arbeten
Antal tjänster: 
1
vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer. Sista ansökningsdag: 2020-06-10.

Forskarutbildningsämne
Forskarutbildningen bedrivs vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer vid Stockholms universitet. Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra år. Doktoranden förväntas bedriva sin utbildning på heltid och delta aktivt i institutionens verksamhet. Utbildningen är uppdelad i en kursdel och en avhandlingsdel. Se även:  www.ekohist.su.se/utbildning/forskarnivå/ekonomisk-historia/utbildningens-upplägg

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet ekonomisk historia. Den särskilda behörigheten är fastställd i ämnets allmänna studieplan (ASP) och  är enligt nedan:


• Genomgången utbildning på grundnivå i ekonomisk historia eller motsvarande utbildning om minst 90 högskolepoäng, samt genomgången utbildning på avancerad nivå i ekonomisk historia eller motsvarande utbildning om minst 30 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng skall utgöras av självständigt uppsatsarbete,
• genomgången högskoleutbildning med teoretisk inriktning i för utbildningen på forskarnivå relevanta ämnen om ytterligare 60 högskolepoäng eller motsvarande utbildning,
• tillräckliga kunskaper i engelska för att kunna tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: självständighet i analys och uppläggning av tidigare arbeten,visade förmåga att slutföra arbeten inom givna tidsramar, förmåga att kunna formulera undersöknings- och problemområden, både i de tidigare arbetena och i forskningsplanen för det planerade avhandlingsarbetet, grad av metodologisk och vetenskaplig mognad i tidigare utförda arbeten, samt i forskningsplanen, förmåga till kommunikation, både skriftligt och muntligt,möjligheten för institutionen att erbjuda adekvat handledning givet den planerade forskningen.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av Studierektor och Professor Rodney Edvinsson, tfn 08-16 13 86, rodney.edvinsson@ekohist.su.se, samt av Prefekt och Professor Thomas Jonter, tfn 08-16 30 08, thomas.jonter@ekohist.su.se. 

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Doktorandplatser.

Välkommen med din ansökan!


Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.
Sista ansökningsdag
2020-06-10