Företagsdoktorand i social hållbarhet vid stadsutveckling

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Borlänge
Bransch: 
Pedagogiska arbeten
Antal tjänster: 
1
Doktorand sökes till forskarskolan Future-Proof Cities. Doktoranden anställs på heltid i Borlänge kommun och har sin akademiska hemvist vid Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Campus Borlänge. Formellt antas doktoranden till forskarutbildning vid Mälardalens högskola. Tillträde 1 september 2020.

Forskarskolan omfattar totalt 12 (företags)doktorander och drivs av Högskolan i Gävle i samarbete med Mälardalens Högskola och Högskolan Dalarna. Denna annons gäller en av de fyra doktorander som placeras vid Högskolan Dalarna. Se www.hig.se/fpc för mer information angående forskarskolan i sin helhet.

Kunskapsområdet
Forskarskolans syfte är att öka kunskapen om hållbar stadsutveckling i medelstora städer, som Gävle, Västerås, Eskilstuna, Borlänge och Falun. Fältet är mångvetenskapligt och doktoranderna kommer att ha olika bakgrunder och verka inom såväl teknik- som miljö- och samhällsvetenskaper. Flertalet av doktoranderna anställs i kommunala bolag. Avsikten är att bygga en stark samverkan mellan forskning och praktik.

Forskarskolan adresserar fyra övergripande forskningsområden:
1. Sociala hållbarhetsaspekter utifrån invånarnas perspektiv
2. Digitala och tekniska klimatlösningar för resiliens inom kritiska infrastrukturer
3. Styrning och planering mot urban resiliens
4. Metoder och verktyg för samskapande

Forskarstudier i samverkan med Borlänge kommuns samhällsbyggnadssektor
Doktorandprojektet är framförallt inriktat mot det första forskningsområdet: Sociala hållbarhetsaspekter utifrån invånarnas perspektiv. I projektet ska doktoranden studera segregation/integration och klimatmässig hållbarhet vid byggandet av stadsdelen Jakobsdalen i Borlänge. Vilka är utmaningarna med att kombinera dessa två aspekter på hållbar utveckling? Speciellt intressant är gränssnittet mellan kravet på integration och klimatanpassning/klimatförebyggande och hur man på kommunal nivå arbetar med dessa frågor. På vilket sätt kan exempelvis skapande av arbetstillfällen gynna både integration och minskad klimatpåverkan? Det rumsliga perspektivet i stadsplaneringen och hur man kan förbereda byggandet av en ny stadsdel för att möjliggöra fler och diversifierade arbetstillfällen är andra frågor att studera.

Doktoranden kommer huvudsakligen att använda sig av kvalitativa metoder. Det empiriska underlaget byggs emellertid också upp genom användning av enkäter, insamling av skriftlig dokumentation och bearbetning av statistiskt underlag från databaser.

Forskarstudierna löper under fem år. Under denna tid upptar själva studierna 80 procent av tiden, medan 20 procent utgörs av andra arbetsuppgifter. Doktoranden har en arbetsplats både på företaget och Högskolan Dalarna.

Forskarstudierna inkluderar deltagande i internationella vetenskapliga konferenser. Utlandsvistelser för kontakter och möten med forskare, kommuner och företag kan också ingå.

Kvalifikationer
Examen i något av ämnena arbetsvetenskap, sociologi, samhällsplanering och socialt arbete eller motsvarande. Vid utländsk examen kommer en individuell bedömning att göras.

Generellt fordras ett minimum av fyra års universitets- eller högskolestudier innehållande minst 30 ECTS poäng på avancerad nivå. Huvudsakligen bör studierna vara inriktade på samhällsvetenskaper inom något av ovan nämnda ämnen.

Doktoranden bör ha en stark initiativförmåga och kunna arbeta självständigt både praktiskt och teoretiskt. God förmåga att samla in, bearbeta och analysera både kvalitativ och kvantitativ empiri är av central betydelse för genomförandet av forskarstudierna. En god analytisk och kreativ förmåga är mycket viktig, liksom ett stort intresse för att söka ny kunskap. Doktoranden bör ha god förmåga att strukturera och planera forskningsuppgifterna tillsammans med handledare och företagsmentor. Doktoranden förväntas också ha intresse för samarbete över disciplingränser inom akademin eftersom hållbar stadsutveckling är ett mångvetenskapligt forskningsfält.

Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är en förutsättning för att komma i fråga för tjänsten då det empiriska materialet huvudsakligen kräver goda kunskaper i svenska och de vetenskapliga arbetena skrivs på engelska.

Yrkesmässiga erfarenheter från kommunal organisation som kan ha bäring i doktorandprojektet är meriterande.

Ansökningshandlingar
Din registrerade ansökan skall innehålla en beskrivning av dina forskningsintressen, styrkt CV, vidimerade kopior av betygshandlingar, master- eller magisteruppsats (alternativt utkast om denna ännu ej är klar) samt övriga handlingar du önskar åberopa i din ansökan. Lämna även uppgift om referens.

Sista ansökningsdag
Du ansöker via vår webbplats senast 19 april 2020

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss?