Förvaltare - vikariat

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Göteborg
Bransch: 
Försäljning, marknad, reklam, Kontor, Administration, Service, Handel, Butik
Antal tjänster: 
1
Social resursförvaltning erbjuder göteborgarna många olika tjänster inom det sociala området. Det gör vi som ett stöd till stadsdelarna som har det yttersta ansvaret för sina invånare. Våra verksamheter är ofta specialiserade och unika och vänder sig till alla eller stora grupper av göteborgare.
Vi arbetar med flyktingar, missbruk, hemlöshet, utsatta barn och familjer, fältarbete, funktionsnedsättning och mycket mer. Vi samordnar också " Jämlik stad" – en långsiktig satsning för social hållbarhet. Vår vision lyder: "Tillsammans har vi kraft att skapa nya möjligheter i människors liv. I ett hållbart Göteborg finns det plats för alla".ARBETSUPPGIFTER
Förvaltarenhetens verksamhet riktas till vuxna göteborgare i behov av förvaltare/gode män med speciell kompetens. Verksamheten styrs utifrån Föräldrabalken med beslut i Tingsrätten. Vi arbetar på uppdrag av Överförmyndarförvaltningen som ansvarar för att ta fram (förordnar) förvaltare och gode män till personer med svår psykisk funktionsnedsättning, missbruk, psykossjukdomar och liknande sjukdomstillstånd.
Förvaltarenheten träder in när det är svårt för en privat godman /förvaltare att vara personens stöd. Vi bistår personerna i ekonomiska, juridiska och sociala frågor. Vi bevakar personens rätt, förvaltar egendom samt sörjer för person. Personens behov står i centrum och arbetet med tydliga mål och individuella uppföljningar är en viktig del av förvaltarens utvecklingsarbete. Som förvaltare/god man anställd på Förvaltarenheten ska man bidra till en ökad livskvalitet för personen utan att frånta den enskilde sitt eget ansvar. Förvaltaren samarbetar med professionella nätverk och med personens anhöriga om möjligt.

Förvaltaren blir personligen förordnad då hen åtar sig uppdraget som god man/förvaltare.

Det dagliga arbetet består till stor del av att:
Ha kontakt med huvudmännen och deras nätverk
Ge råd i personliga förhållanden
Företräda huvudmännen inför myndigheter och domstolar
Se till att huvudmännens tillgångar används till hens nytta
Bevaka rätten till vård- och omsorg
Strukturera huvudmännens ekonomi
Dokumentation och ekonomisk redovisning,
Ansöka om olika insatser / bistånd efter behov

Enheten består av enhetschef, förste förvaltare, tolv förvaltare/gode män samt en förvaltaradministratör. Enheten är samlokaliserade med Boutredningsenheten som ligger inom samma arbetsplats.
Vi erbjuder dig ett roligt och utmanande arbete bland engagerad personal och i trivsamma lokaler på Stora Badhusgatan.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomutbildning eller annan likvärdig högskoleutbildning som arbetsgivaren finner lämplig. Du har flerårig erfarenhet av och ett genuint intresse av att arbeta med målgruppen. Erfarenhet som förvaltare och god man för vuxna är meriterande.

Ditt förhållningssätt ska präglas av tilltro till huvudmannens vilja att vara delaktig och ansvarstagande för sin egen sociala situation. Du har goda kunskaper om samhällsservice som sjukvård, socialtjänst / Lagen om stöd och service( LSS), samt kunskap om/intresse för juridik, administration och ekonomi samt mötet med människor med en problematisk livssituation. Som person har du god förmåga att skapa konstruktiva relationer, är prestigelös och bemöter alla på ett professionellt och respektfullt sätt. Du är van att göra egna prioriteringar, arbeta strukturerat, självständigt och fatta tydliga beslut.

För att vara personligt förordnad som god man/förvaltare finns krav från i Göteborgs stad att man har genomfört utbildning till God man. Överförmyndarförvaltningen genomför även vandelsprövning innan anställning kan ske. Utbildningen till God man kan efter bedömning genomföras i anslutning till tillträdet och bekostas då av arbetsgivaren.
Sista ansökningsdag
2020-08-09