Biträdande universitetslektor i Datavetenskap Nätverk

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Växjö
Bransch: 
Pedagogiska arbeten
Antal tjänster: 
1
Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Institutionen för datavetenskap och medieteknik ansvarar för ett stort antal utbildningsprogram på grundläggande och avancerad nivå inom datavetenskap, mjukvaruteknik och medieteknik. För närvarande arbetar fler än 60 personer på institutionen och det finns starka kopplingar till andra institutioner vid Linnéuniversitetet genom tvärvetenskaplig utbildning och forskning.

Tjänsten som biträdande lektor är kopplad till Smarter Systems-miljön. Miljön fokuserar på att kunskap för konstruktion av smartare system med smartare utvecklingsprocesser och tekniker för smartare cyber-fysiska system (CPS) där utvecklingsprocesser och systemaktiviteter integreras i en sammanhållen kontinuerlig förbättrings och anpassningsprocess. En bärande del av den kompletta miljön ett av LNU: s forskningscentra: "Data-intensive Sciences and Applications".

Ämnesområde för befattningen: Datavetenskap

Placeringsort tillsvidare: Växjö

Anställningens omfattning: En biträdande lektor får anställas tills vidare, dock längst under en tid på minst fyra och högst sex år som bestämts av högskolan före anställningen.

Anställningen är 100% på 4 år. Anställningen får förnyas, dock högst sammanlagt två år, om det på grund av den biträdande lektorns sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen.

Den biträdande lektorn ska efter befordringsansökan prövas för befordran till lektor och anställas tillsvidare. Enligt Högskoleförordningen (HF 4 kap 12 a§), Förordning (SFS 2017:844).

Arbetsbeskrivning:

Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor. Innehållet i anställningen kommer balansera uppgifter inom forskning och utbildning.

Arbetsuppgifterna inom forskning omfattar hela forskningscykeln, det vill säga planering, finansiering och genomförande av forskningsprojekt. Forskningen utgår vanligtvis från litteraturstudier och diskussioner med samverkansparter för att identifiera forskningsutmaningar. Forskningen kan beroende på typ utmaning bygga på fallstudier, kontrollerade experiment eller design science metodik. Innehavaren av tjänsten förväntas publicera resultat i tidskrifter och på konferenser med högt anseende internationellt. Det är viktigt att innehavaren av tjänsten etablerar sig inom forskarsamhället genom att bidra som granskare av vetenskapliga arbeten och projektansökningar samt bidra till att organisera workshops och konferenser.

Dessutom ska innehavaren av tjänsten undervisa, handleda eller utföra andra institutionsuppgifter motsvarande maximalt 50% av heltid. Inom denna del av tjänsten ingår även utveckling av kursplaner, kursinnehåll och examination, samt att vara ansvarig lärare för kurser. Undervisning avser kurser inom ämnesområdet för tjänsten, exempelvis nätverksteori, nätverksmodellering och nätverkssäkerhet, men även i generella kurser inom datavetenskap och mjukvaruutveckling. Även handledning av uppsatser på kandidat och master-nivå ingår.

Pedagogisk meritering sker genom såväl undervisning på olika nivåer som formell pedagogisk meritering, exempelvis högskolepedagogiska utbildningar och handledarutbildning. Forskarutbildning utgör en mindre del av tjänsten med deltagande i forskarutbildningskurser samt handledning av doktorander.

Vid anställningens början kommer en formell forsknings- och undervisningsplan att tas fram. Den kommer att följas upp kontinuerligt och utgör grunden för värderingen av prestationen som sker innan ansökan om befordran. Efter två år görs en halvtidsavstämning där styrkeområden och förbättringsområden gås igenom gemensamt.

För behörighetskrav, bedömningsgrunder och kontaktpersoner vänligen besök vår hemsida:

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=5411&rmlang=SE

Välkommen med din ansökan senast, 19 oktober 2020.


Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.
Sista ansökningsdag
2020-10-19