Biträdande universitetslektor i molekylär ekologi

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Uppsala
Bransch: 
Pedagogiska arbeten
Antal tjänster: 
1
Institutionen för ekologi
Vid Institutionen för ekologi bedrivs empirisk och teoretisk forskning och utbildning för uthållig skogs- och jordbruksproduktion och effektiv naturvård. Vår forskning om populationer, organismsamhällen och ekosystem utgör en bas för att studera effekter av förändringar i markanvändning och klimat på djur, växter och mark. Vi försöker finna lösningar som bidrar till att förbättra växthusgasbalanser, bevara hotade arter, gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster, hållbar viltförvaltning samt bekämpa skadegörare i såväl skogs- och jordbrukslandskapet som i urbana miljöer. Insektsekologin är en central del av denna verksamhet.

Det finns idag minst trettio forskare och forskarstuderande inom institutionen som arbetar med ekologiska frågeställningar om insekter, deras interaktioner i näringsvävarna och påverkan på ekologiska processer i olika ekosystem. De är fördelade mellan de närstående ämnena insektsekologi, skogs- och lantbruksentomologi, markekologi samt naturvårdsbiologi. Kopplingen mellan dessa forskningsinriktningar och den starka kontakten med internationella nätverk erbjuder en unik potential för att bidra till ekologins utveckling som vetenskap.

Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar molekylär ekologi med inriktning mot insekternas dynamik, ekologi och mångfald, deras samspel med andra organismer, hur de påverkas av miljö- och klimatförändringar samt hur de själva påverkar ekosystemfunktioner och -tjänster.

Arbetsuppgifter
Den biträdande lektorn ska bedriva forskning inom ämnet med fokus på interaktioner mellan arter, inte inom arter, samt utveckla en egen forskningsprofil. Forskningen förväntas ske i nära samarbete med forskare inom institutionen och övriga SLU, samt genom nationellt och internationellt samarbete. Därutöver ska innehavaren av anställningen:


• söka extern finansiering
• publicera vetenskapliga artiklar
• initiera uppbyggnaden av en egen forskargrupp
• delta i forskarutbildningen som biträdande handledare
• undervisa på grund-, avancerad och forskarnivå
• fortbilda sig pedagogiskt

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens. Främst bör den komma ifråga som uppnått denna behörighet högst fem år före ansökningstidens utgång. För att anställas som biträdande universitetslektor ska den sökande vara vetenskapligt kompetent inom ämnet. Erfarenhet från forskningsmiljöer utanför SLU motsvarande en postdoktorsperiod, eller doktorsexamen från annat lärosäte eller forskningsinstitut förväntas. God förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift är ett krav.

Bedömningsgrunder
Vid prövningen till anställning som biträdande universitetslektor läggs framför allt vikt vid sökandes vetenskapliga skicklighet inom ämnet för anställningen särskilt avseende DNA-baserade molekylära metoder för att utreda mellanartsinteraktioner. Därutöver bedöms sökandes förutsättningar att utveckla en självständig forskningsprofil inom ämnet för anställningen och att inom ramen för meriteringsanställningen uppnå kraven för befordran till universitetslektor. God förmåga att samarbeta och kommunicera är av vikt, liksom erfarenhet av undervisning.

Sista ansökningsdatum
2019-05-12

Placering/ort
 Uppsala

Omfattning
100%

Anställningsform
Anställningen är tidsbegränsad i enlighet med Högskoleförordningen och omfattar fyra (4) år. Ett biträdande universitetslektorat är en meriteringsanställning som utgör det första steget i en akademisk karriär vid SLU. En biträdande universitetslektor har rätt att under sin anställning ansöka om prövning till befordran till universitetslektor utifrån kriterier som fastställs i samband med utlysningen av anställningen som biträdande universitetslektor

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sista ansökningsdag
2019-11-05