Regionekolog

Det här jobbet är hämtat från Arbetsförmedlingen, rekryteringen utförs inte av Manpower

Placering: 
Gotland
Bransch: 
Teknik, Naturvetenskap
Antal tjänster: 
1
Som en del av Region Gotland arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen med medborgarnas livsmiljö. Våra cirka 140 medarbetare hanterar frågor som rör bygglov, detaljplaner, miljö- och hälsoskydd, livsmedel och alkoholtillstånd, geografisk information samt räddningstjänst.

Enheten för miljö- och hälsoskydd består idag av två team, miljöteamet respektive vattenteamet. Som regionekolog ingår du i en mindre grupp om 5 personer inom vattenteamet. I gruppen finns ytterligare en regionekolog. Vi är totalt cirka 26 medarbetare och arbetar i fina lokaler på Visborg i Visby.

Inom gruppen och enheten finns stor kunskap om aktuell ärendehandläggning/lagstiftning och vi stöttar varandra i komplexa ärenden. Vi strävar mot ständiga förbättringar och är öppna för nya idéer, inte minst från nya medarbetare. Verksamheten är delvis intäktsfinansierad, vilket ställer krav på effektivitet hos dig som medarbetare. Våra handläggningsmål skall uppnås, vilket gör att arbetstempot periodvis är högt.

ARBETSUPPGIFTER
Som regionekolog är du en övergripande resurs för Region Gotland inom frågor om ekologi och ekologisk hållbarhet. Du arbetar dock företrädesvis mot enheterna Bygg och Plan där du kommer att arbeta med naturvärdesbedömningar i bygglovsärenden, undersökningar om betydande miljöpåverkan i samband med detaljplaner samt översiktlig grönstrukturplanering. Inom den egna enheten stöttar du dina kollegor i naturvärdesfrågor i samband med vatten- och avloppsärenden, vindkraftsutbyggnad och annan miljöfarlig verksamhet. Du kan komma att ansvara för egen ärendehantering, exempelvis strandskyddsdispenser och såväl interna som externa remissvar.

Naturvärdesbedömning i samband med bygglov och planläggning innebär att du bedömer platsens lämplighet för exploatering sett till områdets naturvärden, och kopplar bedömningen till lagstiftning. Bedömningarna inkluderar såväl granskning och utvärdering av befintligt kunskapsunderlag och utförda inventeringar liksom egna bedömningar i fält. När det gäller exploatering på regionens egen mark kan det handla om att du bidrar med underlag till upphandling av extern konsult för att göra en naturvärdesinventering och/eller miljökonsekvensbeskrivning.

Inom regionekologernas ansvarsområde ligger även samverkan med teknikförvaltningen om skötselfrågor i kommunala naturreservat och åtgärder för att gynna biologisk mångfald på kommunal mark. Du hanterar även eventuella dispensansökningar i naturreservaten.

Regionekologerna har de senaste två åren drivit ett förvaltningsöverskridande samarbete för att ta fram en grönplan för Gotland som ska precisera regionens arbete med grönstruktur. Detta arbete fortgår även under 2021. Grönplanen går ut på samråd tillsammans med översiktsplanen hösten 2021.

KVALIFIKATIONER
Du som söker har utbildning inom biologi eller annan likvärdig utbildning. Erfarenhet av att arbeta med naturvärden i kombination med myndighetsutövning och förvaltningslagen är meriterande. Det är även positivt om du har kunskap inom plan- och bygglagen och miljöbalken, samt god kännedom om Gotlands natur.

Du ska ha förmågan att arbeta självständigt i dina ärenden, men gott samarbete är en del av vår kultur och en viktig egenskap hos dig. God datorvana är en given förutsättning och du måste kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi vill att du bidrar till vår enhet och förvaltning genom att vara en driftig person som får saker och ting gjorda. Det kräver att du är strukturerad och välplanerad i ditt arbete.

Vidare är du serviceinriktad, lyhörd och du bidrar till ett kontinuerligt utbyte av kompetens kollegor emellan. Vi vill att du har god samarbetsförmåga och att du ser positivt på att arbeta över de olika teamens gränser.

ÖVRIGT
Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.
Sista ansökningsdag
2021-02-28