Så funkar det att hyra in personal

Arbetslivet är i ständig förändring och nya sätt att arbeta skapas ständigt. Bemanning är ett bra alternativ till en traditionell anställning, särskilt när företag har ett varierande behov av arbetskraft och stort behov av flexibilitet. Här har vi samlat vanliga frågor om att hyra personal och bemanningslösningar.

KONTAKTA OSS
Sophia

När passar det att hyra in personal?

Bemanning avser den form av arbete där ett företag som söker personal hyr den personal som behövs från ett bemanningsföretag, istället för att anställa egen personal.

Till vilka företag passar bemanningslösningar?

Bemanning är en praktisk lösning för de företag där personalresurserna kräver flexibilitet. Tjänsten tillämpas redan i de flesta branscher, allt från handel och service till bygg och industri. Inhyrd personal används inte bara inom produktion utan även brett inom områden som kundservice och kontorsuppgifter eller ekonomisk förvaltning, marknadsföring och IT-arbete.

När kan jag överväga att hyra in personal?

Bemanningslösningar säkerställer kontinuiteten i verksamheten i en rad olika situationer. Exempel­vis kan det vid sjukfrånvaro, föräldraledighet, vikariat, tidsbegränsade projekt eller ruscher plötsligt krävas mer personal. Ett annat exempel kan vara att ett företag behöver mer arbetskraft på deltid, till exempel ett par timmar i veckan eller dagar i månaden. Personaluthyrning är ett flexibelt alternativ som möjliggör extra arbetskraft tillfälligt eller löpande, på heltid eller på deltid.

Rekrytering och tillgänglighet

Hur skiljer rekryteringen av konsulter från traditionell rekrytering?

Den största skillnaden mellan traditionell rekrytering och den rekryteringsprocess som bemanningsföretag genomför är att bemanningsföretaget tar ansvar för hela rekryteringsprocessen, inklusive anställning. Det innebär att det är bemanningsföretaget som tar beslut om vem som ska erbjudas anställning, anställningsform, anställningstid med mera, och blir konsultens arbetsgivare. 
Ibland sker processen i nära samarbete med dig som uppdragsgivare. Detta gäller särskilt när avsikten är att ni ska ta över konsultens anställning i senare skede. Det bygger naturligtvis på att konsulten accepterar ett sådant erbjudande och inget som kan garanteras.

Hur snabbt kan jag få personal på plats?

Normalt varierar tillgängligheten på konsulter för inhyrning från några timmar till ett par veckor. Vi har i regel startklara kandidater och arbetar löpande med vår kandidatbank, allt för att kunna säkerställa en snabb leverans till kunder med akuta behov.

Det finns många aspekter som påverkar tillgängligheten och rekryteringsprocessen. Den allmänna situationen och arbetsmarknaden, liksom det arbete och kompetens som efterfrågas påverkar hur snabbt vi hittar den rätta kandidaten. När en lämplig sökande hittas kan processen också påverkas av arbetstagarens uppsägningstid från sin befintliga arbetsplats.

Hur kan ett konsultavtal se ut?

En av fördelarna med att hyra konsulter är att du kan sätta ihop det som du behöver här och nu. Oftast kan du förlänga och avsluta konsultavtalet väldigt flexibelt. Dessutom erbjuder vi möjligheten att få pengarna tillbaka om ni inte är nöjda med konsulten. Så hur ett konsultavtal ser ut, är mycket upp till dig som beställare.

Kan mitt företag anställa inhyrd personal senare?

Det är ganska vanligt att företag vill anställa en tillfälligt inhyrd medarbetare, och detta är ett bra sätt att hitta rätt kandidat för verksamheten. Inhyrning av personal är också ett bra sätt för parterna att bekanta sig med varandra. Medarbe­tarens kunskap och hur arbetet löper i teamet kan variera, liksom parternas åtaganden. Att hyra in personal alltså ger flexibilitet och gör det lättare att fatta rätt beslut när det uppstår en möjlighet att anställa mer långsiktigt.

Konsult- och kundupplevelse

Hur ställer sig medarbetarna till tillfälliga anställningar?

Enligt våra nöjdhetsmätningar som kommer kvartalsvis är bemanningsanställda i allmänhet mycket nöjda med sitt arbete, och 8 av 10 av dem skulle rekommendera Manpower som arbetsgivare till sina bekanta. Anställning genom ett bemanningsföretag kan vara en språngbräda för nya arbetstillfällen och att prova olika typer av jobb. Det ger också möjlighet till anställning i osäkra tider när många företag inte fullt ut vågar anställa egen personal p.g.a. exempelvis konjunkturläget.

Hur säkerställer Manpower en bra kundupplevelse när arbetet utförs med inhyrd personal?

När en inhyrd konsult startar hos någon av våra kunder är både kund- och konsultupplevelsen central. Redan i rekryteringsskedet jobbar vi med denna fråga genom att noggrant ta in kravspecifikation från kunden och förbereda och coacha konsulten inför det nya uppdraget. Företaget ansvarar i sin tur för att vägleda den inhyrde konsulten på arbetsplatsen i form av introduktion och uppföljning.

Hur kan vi som kund säkerställa en god arbetserfarenhet för inhyrd personal?

För att se till att konsulterna trivs och får en god arbetsmiljö bör konsulterna i allmänhet behandlas på lika villkor som företagets egna anställda. Upplevelsen av jämlikhet påverkas inte bara av lönenivå och anställningsförmåner utan även av företagets arbetsatmos­fär och kommunikation med konsulterna.

Ansvar och lagstiftning

Är ni ett auktoriserat bemanningsföretag?

Ja självklart. Som en av branschens största aktörer är vi och våra systerbolag auktoriserade i Kompetensföretagens alla tre auktoriseringstyper. Varje år ansöker vi om förnyad auktorisering vilket innebär att vår verksamhet regelbundet granskas av en tredjepart.

Hur skiljer sig inhyrd personal från vanliga anställda?

Hur stor skillnaden är beror till viss del om vi jämför kollektivanställda med tjänstemän. Utifrån lön och villkor är målet att skillnaden mellan inhyrda konsulter och lokalt anställd personal med samma kompetens och arbetsuppgifter ska vara så liten som möjligt. Den vanligaste skillnaden är att bemanningsanställda konsulter ofta förväntas arbeta inom ett geografiskt område som kallas ambulerande område. Det är en förutsättning för att bemanningsföretaget ska kunna skicka sina konsulter på olika uppdrag på olika fysiska adresser inom det geografiska ambulerande området.

Vad betyder det att ni är ett auktoriserat bemanningsföretag?

Kompetensföretagens auktorisation är en kvalitetsstämpel som säkerställer att det auktoriserade företaget arbetar seriöst och uppfyller Kompetensföretagens stadgar. Bland annat handlar det om att följa svensk lagstiftning för arbetsrätt, erbjuda kollektivavtal, ha en god bolagsstyrning och följa Kompetensföretagens etiska regler. Läs mer på Kompetensföretagens website.

Hur skiljer arbetsgivaransvaret för inhyrd personal från rekrytering?

Eftersom bemanningsföretaget är den juridiska arbetsgivaren ansvarar det för till exempel löne­kostnader och lagstadgade frågor som företagshälsovård för den anställde. Arbetsmiljöansvaret är däremot delat, därför vill bemanningsföretaget besöka arbetsplatsen inför uppdraget eller i direkt anslutning till att det påbörjats. Företaget ansvarar i sin tur för att konsulten får all relevant information för en säker arbetsmil­jö och arbetsledning.

Hur bestäms den inhyrda personalens villkor och ansvar?

Arbetstagarens arbetsförmåner beror på avtalstypen och kollektivavtalet. Auktoriserade beman­ningsföretag följer bemanningsavtalet för arbetare och tjänstemän. I allmänhet får en beman­ningsanställd samma förmåner som kundens egna anställda. Till exempel kan telefon-, lunch- eller träningsförmåner även erbjudas till bemanningsanställda.

Konsultens arbetsuppgifter är ofta snarlika kundens anställda och därför är bemanningsans­tällda normalt bundna av ett sekretessavtal, på samma sätt som kundens egen personal.

Fördelar för ditt företag

Funderar du på om inhyrning av personal skulle vara en lösning för att hantera företagets utmaningar vad gäller varierande behov av kompetens?

  • Du sparar tid och pengar och kan fokusera på din kärnverksamhet. Vi utför det krävande arbetet som omfattar rekrytering och personaloptimering både vid upp- och nedtrappning. 
  • Inhyrning av personal ger smidighet och flexibilitet till din organisation. Om efterfrågan eller situationen förändras förblir dina resurser på en optimal nivå. 
  • Säkerställ kontinuiteten i verksamheten i alla situationer: vid frånvaro, vikariat och ruscher. 
  • Vi hjälper dig att lyckas med ditt projekt. Vi hittar specialister för projekt som kräver specialkompetens. 
  • Du utnyttjar vårt stora utbud med kandidater. Varje vecka intervjuar vi hundratals kvalificerade kandidater, redo för nya utmaningar. 
  • Du kan se hur verksamheten och marknaden utvecklas och fatta beslut om att erbjuda fortsatt anställning när du är redo. 
  • Vi utvärderar löpande samarbetet och säkerställer engagerade och motiverade konsulter. 
  • Vi använder alltid professionella urvalsmetoder och kontrollerar referenser. 
  • Våra personalinhyrnings- och rekryteringstjänster kommer med nöjdhetsgaranti 

Manpower är auktoriserade och följer kompetensföretagens regler och riktlinjer samt branschens allmänna villkor.

Hör av dig!

Låt oss på Manpower hjälpa dig med en skräddarsydd bemanningslösning för er verksamhet. Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort.

KONTAKTA OSS