Kan den traditionella telefonintervjun automatiseras med hjälp av AI?

Som en av de största aktörerna i den globala bemanningsbranschen har Manpower lång erfarenhet av att designa träffsäkra rekryteringsprocesser. De digitala system som används internt på Manpower har under åren förfinats till att bli en välfungerande apparat med en enda huvudsaklig uppgift: att snabbt tillsätta lediga tjänster med högkvalitativa kandidater.
Manpower leder den digitala utvecklingen

Men att hantera tusentals sökande på en daglig basis kräver en betydande manuell arbetsinsats i CV- och telefonintervjusteget. När Manpower med hjälp av automatiserade strukturerade intervjuer ersatte dessa steg, kunde de spara in upp till 75% av värdefull tid samtidigt som träffsäkerheten ökade med 2–5 gånger.

Manpower leder den digitala utvecklingen
Under de senaste åren har det blivit uppenbart att företag som vill förbli konkurrenskraftiga måste följa den tekniska utvecklingen noga och ta till sig nytänkande innovationer när de presenteras. Att utforska användningsområden för tillämpad artificiell intelligens (AI) har därför blivit en global prioritet för Manpower Group och en punkt som ständigt är högt upp på agendan. AI tänjer på gränserna för ökad effektivitet varje dag och ManpowerGroup har för avsikt att leda utvecklingen framåt.

Efter många år av att fullända hantverket att rekrytera och stärka Manpowers arbetsgivarvarumärke finns en stor, välförtjänt stolthet i processkvalitet samt förmåga att attrahera topptalanger på ett hållbart sätt.

Men vissa steg i processen bygger fortfarande till stor del på manuell bearbetning eftersom de helt enkelt inte har varit möjliga att automatisera tidigare. Ett sådant område är kvalitativ kandidatscreening, som, särskilt för högvolymsrekryteringar inom blue collar och deskless, medför en betydande manuell arbetsbelastning för Manpowers rekryteringsexperter. Denna arbetstid skulle kunna spenderas bättre genom att istället bygga relationer med toppkandidater och säkerställa en övergripande bra kandidatupplevelse.
Manpower Group Sweden hanterar cirka 150.000 ansökningar till volymroller varje år. Att hantera alla ansökanden på ett objektivt och rättvist sätt har högsta prioritet, men det tar en hel del tid i anspråk.

Hubert — Automatiserade strukturerade intervjuer
Automatiserade strukturerade intervjuer är ett nytt och innovativt sätt att screena kandidater. Men den underliggande metodiken för den strukturerade intervjun har utvecklats och studerats under många decennier. 
Automatiserade strukturerade intervjuer ersätter de manuella stegen som består av CV-granskning och telefonintervjuer och medför en stor tidsbesparing. Dessutom garanterar det automatiserade tillvägagångssättet att alla sökande behandlas lika och rättvist, då de utvärderas med exakt samma struktur.

Kandidatupplevelse
Rekrytering handlar till stor del om att se till att alla sökande får ett gott intryck av företaget oavsett om de får jobbet eller inte. Det finns många aspekter att ta hänsyn till i kandidatupplevelsen men några av de viktigaste aspekterna är komplexitet i processen samt väntetider.
Intressant nog, i processen där automatiserade strukturerade intervjuer användes, var det uppenbart att de sökande utnyttjade den ökade tillgängligheten för att genomföra intervjuer. Majoriteten av alla genomförda intervjuer togs utanför kontorstid.

Slutsats
AI medför många intressanta användningsområden, och det visar sig efter studier att det är fullt möjligt att ersätta CV- och telefonscreening med en AI-driven strukturerad intervju med dagens teknologi.
Att döma utifrån utkomsterna från nyckelområden som fanns i fokus är det tydligt att processer med höga volymer av ansökningar kan förbättras genom att använda automatiserade strukturerade intervjuer. För Manpower är resultaten intressanta ur flera perspektiv och kommer att ligga till grund för hur framtidens rekryteringsprocesser kommer att se ut. 

”Vi är övertygade om att framtiden ligger inom AI och att automatisera processer som består av repetitivt manuellt arbetet. Projektet med automatiserade strukturerade intervjuer med Hubert har varit väldigt framgångsrikt och visar tydligt hur långt tekniken inom dessa områden har kommit.”
- Linda Malm, Head of Business Experience Manpower Group Sweden